ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวารสารวิชาการ เข้าสู่ฐาน TCI

โครงการจัดตั้งวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ประธานเปิดการประชุมวิชาการ

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัย CSNP Journal และเทคนิควิจัย ครั้งที่ 6

สัมมนากองบรรณาธิการ 6 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมนภากาเด้น สุราษฎร์ธานี

ประชุมการจัดทำวารสารวิชาการ 5-6 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

วารสารวิชาการ