ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ..

คัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

คัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวารสารวิชาการ เข้าสู่ฐาน TCI

โครงการจัดตั้งวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ประธานเปิดการประชุมวิชาการ

วารสารวิชาการ